FORSIDE BESTYRELSEN REGNSKAB TV / RADIO BREDBÅND ARRANGEMENTER

Vedtægter for Grundejerforeningen Gjelstensåsen

§ 1

Foreningens navn er “Grundejerforeningen Gjelstensåsen”.

§ 2

Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune under Frederikssund retskreds, der er foreningens værneting.

§ 3

Foreningens mål er at varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art, herunder sørge for etablering, vedligeholdelse og drift af fælles indretninger, såsom fællesantenneanlæg og beplantning af fællesarealer, ren- og vedligeholdelse af veje, sti- og fællesarealer, alt i overensstemmelse med de for foreningens område tinglyste deklarationer.

Grundejerforeningen er berettiget til under iagttagelse af nævnte deklarationers bestemmelser at fastsætte nærmere regler for fremskaffelsen og fordelingen af de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål.

Foreningen er pligtig at tage skøde på private vej-, sti- og fællesarealer inkl. Støjvold indenfor foreningens område.

Overdragelsen sker vederlagsfrit.

Foreningens bestyrelse er berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet skal derefter godkendes af den følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling med 2/3 majoritet af de repræsenterede medlemmer og træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne efter vedtagelsen.

§ 4

Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af følgende ejendomme:

Gjelstensåsen  hus nr. 1-317  (dog undtaget nr. 21)

Byggeår 1987-1988: matr. numre: 27 c, d, e. f, g, h, i, k, l, m, n, o, p og 13 cr, cs, ct, cu, cv, cx, cy, cz, cæ, cø, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dx, dy, dz, dæ, dø, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ex, ey, ez, eæ, alle Ølstykke by, Ølstykke.

Byggeår 1995-1997: matr. numre: 13 bl, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cb, cd, ce, cf, cg, ch, ci, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cø, iz, iæ, iø, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kx, ky, kz, kæ, kø, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, ll, ln, lo, lp, lq, alle Ølstykke by, Ølstykke.

Anførte ejere har både ret og pligt til at være medlem af foreningen.

I deklaration lyst 21/8 1978 står blandt andet:

1.               Grundejerforening.

Alle  ejere af parceller indenfor deklarationsområdet, bortset fra grundsælgerne, er pligtige at være medlemmer af en grundejerforening, som skal stiftes, når én af grundsælgerne måtte kræve det. Der kan stiftes flere grundejerforeninger for dele af deklarationsområdet. Grundejerforeningen for et delområde skal dog stiftes senest, når 2/3 af parcellerne indenfor det pågældende delområde er solgt. Disse grundejerforeninger skal imidlertid senest, når hele deklarationsområdet er udbygget, dvs. når huse er opført på alle villaparceller, og når regnskab vedrørende områdets grundmodning er afsluttet, sammenlægges til én grundejerforening for hele deklarationsområdet.

§ 5

Når et medlem overdrager sin boligparcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for evt. restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn og bopæl samt boligparcellens adresse og matrikelnummer.

Såfremt bestyrelsen i forbindelse med ejendomssalg, modtager anmodning om oplysninger vedrørende vedtægter, regnskab, restanceoplysning, kontingent m.m, opkræves der et gebyr på kr. 300,00.

§ 6

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Hver boligparcel betaler et indskud på kr. 300,-, hvilket beløb forfalder til  betaling en måned efter boligparcellens indtræden i Grundejerforeningen, der sker senest 1 måned efter at første indflytning er sket. I øvrigt svarer hver boligparcel et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, hvilket kontingent opkræves efter bestyrelsens nærmere afgørelse. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Er et medlem mere end en måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg til grundejerforeningen for restancen, svarende til ¼ af årskontingentet. Er restancen ikke betalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar i Ølstykke. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelses til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.

Sager, der ikke er  optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1.               Valg af dirigent.

2.               Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.               Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer, jf. § 16.

4.               Rettidigt indkomne forslag.

5.               Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, jf. § 6.

6.               Valg af formand, jf. § 12.

7.               Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt samt suppleanter, jf. §   12.

8.               Valg af 1 revisor.

9.               Valg af 1 revisorsuppleant.

10.             Eventuelt.

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme  måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst ¼ af foreningens medlemmer - der ikke er i restance til foreningen - til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 10

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen, og som på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Adgang til foreningens generalforsamling, jf. dog §§ 4 og 6, har alle skødeshavere/betinget skødeshavere. Stemmeret har de skødeshavere/betinget skødeshavere, der bebor deklarations-området. Herudover kan bestyrelsen indbyde hvem den måtte ønske til at overvære generalforsamlingen under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse.

For hver stemmeberettiget boligparcel kan afgives 2 stemmer.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre et medlem eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt, dog således at en fuldmagtshaver højst kan repræsentere sig selv og  5 fuldmagter (12 stemmer).

Beslutninger på generalforsamlingen kan træffes ved simpel majoritet, jf. dog §§ 3, 4, 11 og 18.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

Bestyrelsen har ret til at kræve at der på generalforsamlingen er en advokat til stede.

§ 11

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter eller  ordensreglement eller anvendelse af fællesarealer, bevilling af midler ud over det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere tilskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Dog skal tilvejebringelse og anvendelse af midler til opfyldelse af de opgaver, som er pålagt grundejerforening og dennes medlemmer i henhold til deklarationer lyst 21/8 1978 og 5/11 1979 kunne ske ved simpel majoritet.

Når der på en generalforsamling er truffet gyldige bestemmelser om forhold af den i stk. 1 nævnte art samt andre forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutninger.

Grundejerforeningens beslutninger om anvendelse af fællesarealer efter stk. 1 skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

§ 12

Bestyrelsen består af 5 skødeshavere/betinget skødeshavere, der vælges af generalforsamlingen. 4 af de valgte bestyrelsesmedlemmer skal bebo deklarationsområdet. Formanden vælges af generalforsamlingen,  medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger desuden 2 bestyrelsessuppleanter. Valg gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Formanden og 2 menige bestyrelsesmedlemmer afgår i de ulige år, medens 2 menige bestyrelsesmedlemmer afgår i de lige år. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen har ret til at ansætte og bestemme aflønningen m.m. af en sekretær og/eller administrator, der ikke behøver at være medlem af foreningen, dog indenfor det vedtagne budget + 10%.

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, udtræde af bestyrelsen og suppleanten for ham indtræder da i hans sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre en 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

§ 13

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed - herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg - og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, inden for det vedtagne budget + 10%.

Der afholdes møde så ofte som formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen må anbringe Foreningens midler i korte danske obligationer og/eller på aftale-indskudskonto.

§ 14

Foreningen tegnes overfor tredjemand af 3 bestyrelsesmedlemmer, eller af formanden og kasserer i forening.

§ 15

Generalforsamlingen vælger 1 revisor. Revisoren skal være registreret eller statsautoriseret revisor. Derudover vælges 1 revisorsuppleant, der skal være medlem af grundejerforeningen. Såfremt den registreret eller statsautoriseret revisor melder forfald, skal bestyrelsen udpege en ny revisor, der ligeledes skal være registreret eller statsautoriseret.

Revisorerne gennemgår mindst en gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er tilstede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Revisoren eller revisor suppleanten kan når som helst foretage kasseeftersyn.

§ 16

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal tilstiles revisorerne så betids, at et ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 17

Medlemmernes indbetalinger til foreningen skal foretages til en af bestyrelsen angivet bank- eller girokonto, lydende på foreningens navn. Indbetaling kan ligeledes ske ved hjælp af PBS (Pengeinstitutternes Betalings Service), såfremt bestyrelsen beslutter at tilmelde grundejerforeningen.

På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1.000,-.

§ 18

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler og skal godkendes af Ølstykke kommunalbestyrelse. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

§ 19

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender, samt ved omkostningsforøgelser der overstiger det vedtagne samlede budget med mere end 10%,  skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 20

Alle sager mellem grundejerforeningen og dennes medlemmer skal være undergivet de værnetingsregler, der findes i § 2, således at alle sager af denne art hører under Frederikssund retskreds.

 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 10. Februar 2010.